प्रसिद्ध झाला दै. कृष्णाकाठचा श्री गणेश आरती संग्रह २०२३

 गणपती बाप्पा मोरया...!!