कराड येथील सुक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र.

कराड येथील सुक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र.